Menu

Ochrana osobních údajů

Společnost Marta-Expert s.r.o. (dále také „Marta-Expert“) se sídlem Komenského 1328, Šestajovice, PSČ 250 92, IČO: 246 62 461, provozovatel internetového obchodu www.by-cosmetics.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. Chtěli bychom Vás informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

 1. Osobní údaje a jejich zpracování
  1.1. Kategorie osobních údajů
  Shromažďujeme různé údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.
  Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:
  • Jméno a kontaktní údaje. Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, bankovní spojení.
  • Demografické údaje. Upřednostňovaný jazyk.
  • Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty, zákaznický segment, objem poskytnutých služeb.
  • Přihlašovací údaje. Přihlašovací jména a hesla. Nemáme přístup ke skutečnému heslu.
  Pokud od nás odebíráte marketingové zprávy shromažďujeme:
  • Jméno a kontaktní údaje - e-mailová adresa a křestní jméno.
  • Demografické údaje – země, údaj o pohlaví.
  Dále zpracováváme tyto osobní údaje:
  • Údaje z komunikace mezi by-cosmetics.cz a zákazníkem.
  • Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností Marta-Expert s.r.o.
  1.2. Účely zpracování osobních údajů:
  Poskytování služeb a jejich zlepšování. Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:
  Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky či zákaznické linky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).
  Upozornění na dostupnost zboží. V případě, že požádáte o hlídání dostupnosti zboží, zpracujeme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.
  Komunikace.Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo jinou formou, abychom vám připomněli, že máte zboží v online košíku, pomohli Vám s dokončením Vaší objednávky, sdělili Vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace nebo Vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu vašeho účtu.
  Zlepšování služeb. Údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb a systémů, včetně přidávání nových funkcí a zároveň za účelem činit informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži.
  Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.
  • Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností Marta-Expert.
  • V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností Marta-Expert, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek by-cosmetics a pro účely internetové reklamy společnosti Marta-Exert. Více informací naleznete v samostatné kapitole tohoto dokumentu.
  1.3. Předání osobních údajů třetím stranám
  Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.
  • sesterským společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy pro výkon interních procesů a postupů;
  • společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy;
  • přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy;
  • našim partnerům, ve věrnostních schématech, do kterých se zapojíte;
  • dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat;
  • třetím stranám, např. prvním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi;
  • veřejným orgánům (např. policie);
  • třetím stranám provádějícím průzkumy mezi zákazníky.
  Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.
 2. Zákaznické konto a nákup bez registrace
  a) V rámci registrace na naší webové stránce Vám zakládáme zákaznický účet, který je zabezpečen heslem. V rámci zákaznického účtu získáváte přímý přístup ke svým údajům, včetně jejich editace a můžete takto nahlížet jak do svých údajů o dokončených, tak nedokončených objednávkách a upravovat zasílání newsletteru. Prostřednictvím zákaznického účtu můžete rovněž spravovat své osobní údaje a zasílání newsletteru.
  b) Pokud si nepřejete založit pro uskutečnění nákupu zákaznický účet, můžete v našem E-shopu rovněž nakoupit bez registrace, tj. jako nečlen.
 3. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání
  3.1. Zabezpečení osobních údajů
  • Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
  • U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.
  • Přístup do vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Marta-Expert nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci Marta-Expert přímo způsobila.
  3.2. Doba zpracování
  Osobní údaje zpracováváme a uchováváme
  • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby.
  • 1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů.
  • po dobu, po kterou je Marta-Expert povinna jakožto správce povinnen uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené společností Marta-Expert jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.
  • Souhlas pro upozornění na dostupnost zboží zůstává v platnosti do doby odeslání informace o dostupnosti, nejdéle však po dobu 1 roku nebo do jeho odvolání.
  • Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 4 let nebo do odvolání.
  • Recenze 6 let.
  • Pomáháme potřebným 10 let.
  • Komunikace 2 roky.
  • Soutěže 1 rok.
  V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
 4. Práva subjektů údajů
  • Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.
  • V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.
  • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anomizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které Marta-Expert potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.
 5. Webové stránky
  5.1. Soubory cookies
  Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Více informací o souborech cookies můžete nalézt zde. Soubory cookies využíváme např. pro:
  • pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku
  • pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat
  • co nejlepší přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, Vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích
  • zjištění informací o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem
  Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.
  5.2. Využití souborů cookies
  Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek. Dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).
  Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:
  • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
  • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
  • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
  • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
  • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu
  5.3. Odmítnutí souborů cookies
  Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.
  Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů
  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Android
  • Iphone a Ipad
  Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách www.youronlinechoices.com/cz/
  5.4. Odkazy
  Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty nebo služby obsažené nebo přístupné prostřednictvím těchto webových stránek.
 6. Kontaktujte nás
  V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat na naší adrese.
  Kontakt: Marta-Expert s.r.o.
  Komenského 1328, Šestajovice, PSČ 250 92
  Zákaznický servis: hello@by-cosmetics.cz
 7. Účinnost
  Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 10.5.2018.
  Podmínky ochrany osobních údajů si můžete stáhnout zde.
×

Банк: BCA
Счет IDR: 1350439966
Счет USD: 1356611111
Компания: PT Bali Ytka
Адрес банка: Jl. Raya Ubud No 10X, Ubud, Gianyar, Bali, Indonesia
SWIFT CODE: CENAIDJA
BRANCH CODE: 0135
BRANCH CLEARING: 014-0449

Bank: BCA
Account IDR: 1350439966
Account USD: 1356611111
Company: PT Bali Ytka
Address: Jl. Raya Ubud No 10X, Ubud, Gianyar, Bali, Indonesia
SWIFT CODE: CENAIDJA
BRANCH CODE: 0135
BRANCH CLEARING: 014-0449

Bank: BCA
Rekening IDR: 1350439966
Rekening USD: 1356611111
Erusahaan: PT Bali Ytka
Alamat bank: Jl. Raya Ubud No 10X, Ubud, Gianyar, Bali, Indonesia
SWIFT CODE: CENAIDJA
BRANCH CODE: 0135
BRANCH CLEARING: 014-0449

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Learn more I understand